• |
 • E-mail kontakt

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok na stiahnutie vo formáte PDF

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

Čl. 1 - Základné ustanovenia

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činnosti pri zabezpečovaní jednej z hlavných dopravných činností spoločnosti ESENEX, s.r.o. a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave vecí podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu sypkých a pevných stavebných materiálov a iného tovaru, vhodných na sklápacích nákladných motorových vozidlách, okrem tých tovarov, ktoré sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov, pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
 2. Dopravcom je spoločnosť : ESENEX, s.r.o., so sídlom Spišská Nová Ves, Duklianska ulica 36 v zmysle § 4, zákona číslo 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších doplnkov.
 3. Dopravca na výkon svojej činnosti používa vozový park zostavený zo sklápacích nákladných motorových vozidiel o rôznej úžitkovej hmotnosti.
 4. Dopravca spolu s prepravcom dbá, aby sa prepravy uskutočňovali čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác. Pri vykonávaní prepravy nákladov platia nižšie uvedené všeobecné prepravné podmienky, ktorých sa dopravca pridržiava.
 5. Dopravca
  a/  prepravuje náklady ako vozové zásielky,
  b/ za vozovú zásielku považuje zásielku prepravenú jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky a aby využil ložnú plochu vozidla.
 6. Dopravca je povinný v dohodnutej lehote pristaviť vozidlo toho druhu  a tak vystrojené, ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v riadnom technickom stave vyhovujúcom pre prepravu a riadne očisteným ložným priestorom.
  Poistenie zodpovednosti vnútroštátneho cestného prepravcu.
 7. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach, ktoré dopravca prevzal v súvislosti s prepravou zásielok. Toto poistenie pokrýva tiež primerané a účelné náklady poisteného vynaložené k odvráteniu alebo minimalizácii škody na prepravovanej zásielke.
 8. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť na škodu spôsobenú :
  a/ úmyselne,
  b/ v dôsledku prekročenia dodacej lehoty, zavinenej dopravcom.

  Ďalej sa poistenie nevzťahuje na škodu ak bola spôsobená chybami na zásielke  a tieto boli dopravcovi známe v čase prevzatia zásielky, ku ktorým nemal výhrady.
 9. Dopravca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo ku škodám na prepravovaných zásielkach. Ďalej je povinný dbať na to, aby vodič mal potrebnú kvalifikáciu a spôsobilosť a dopravný prostriedok bol v s takom stave ako je predpísané príslušnými normami.
 10. Náhrada škody na zásielke sa určuje z hodnoty zásielky v mieste a čase jej  prevzatia na prepravu podľa hodnoty deklarovanej vo faktúre.
 11. Poistenie zodpovednosti dopravcu je možné dojednať aj na vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu.

Čl. 2 - Objednávanie prepravy a zmluva o preprave veci

 1. Objednávateľ zásielky si u dopravcu prepravu  objednáva. Objednávku možno uplatniť písomne, mailom alebo faxom. Ústnu alebo telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie potvrdiť písomne. Objednávka – zmluva o preprave vecí sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca so zákazníkom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave veci alebo ak to zákazník vylúčil z dôvodu používania jeho vlastného objednávkového systému.
 2. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave veci, najmä
  a/ určenie strán / odosielateľ a dopravca /, presné adresy, telefón prípadne fax,
  b/ opis zásielky / množstvo, hmotnosť, druh, obsah /, spôsob nakládky a vykládky,
  c/ určenie času / čas nakládky, dodacie lehoty, čas vykládky /, miesta odoslania a určenia,
  d/ druh a rozsah poškodenia zásielky,
  e/ odplata za vykonanú prepravu / prepravné /.
 3. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bez meškania objednávateľa. Ak bola objednávka schválená, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré nemôže pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, dispečer je povinný o tom neodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Schválenie objednávky pre objednávateľa vykonáva  obchodný zástupca dopravcu tak, že ju potvrdí podpisom a spätne ju zašle objednávateľovi.

  Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke nenaložené vozidlo vráti z viny odosielateľa, je objednávateľ povinný dopravcovi uhradiť náklady na márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.

  Pri prijatí objednávky dopravca môže požadovať od objednávateľa zloženie zálohy až do výšky 75 % z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je povinný potvrdiť.

  Objednávku možno urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie.
 4. Zmluva o preprave veci t.j. potvrdená objednávka vzniká medzi odosielateľom a dopravcom
  a/ prijatím objednávky faxom, mailom alebo poštovou zásielkou a následným schválením dopravcom, čím sa stáva zmluvou o preprave veci,
  b/ ak ide o prepravu, ktorú už netreba objednávať, začatím prepravy,
  c/ prevzatím zásielky na prepravu.

  Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcovi zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová zmluva o preprave veci.
 5. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.
 6. Ak termín dodania nebol dohodnutý v zmluve o preprave veci, termín dodania začína plynúť pre dopravcom prijaté zásielky do 12,00 hod. od 18,00 hod. a pre zásielky prijaté v popoludňajších hodinách od 24,00 hod. príslušného dňa. Termín dodania činí za každých začatých 100 km 3 hodiny. Ak je deň nasledujúci po dni podania zásielky nedeľa alebo sviatok, začína plynúť termín dodania najbližší pracovný deň. Odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť skrátený alebo iný termín dodania, čo musí byť poznačené v nákladnom liste.
 7. Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi, alebo prijímateľovi nemohla byť dodaná z dôvodov na jeho strane, hoci bolo príchode zásielky upovedomený alebo mu bola zásielka v mieste určenia doručená na prevzatie.
 8. Termín dodania môže byť ovplyvnený :
  a/ pozastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami orgánmi štátnej správy,
  b/ zdržaním prepravy vyvolané dodatočnými pokynmi odosielateľa,
  c/ časom potrebným na vyloženie nadváhy,
  d/ úradne nariadeným pozastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy,
  e/ zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcom tým, že na zásielke museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená.
 9. Ak si dopravca s odosielateľom nedohodol dopravnú cestu, a ak nejde o prípad prekážok prepravy, dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na povahu zásielky a druh použitého vozidla. Dĺžku dopravnej cesty určuje zodpovedný zamestnanec dopravcu podľa :
  a/ údajov o cestných vzdialenostiach v mapách,
  b/ smerových tabúľ umiestnených na pozemných komunikáciách,
  c/ údajov z navigačného systému,
  d/ údajov z tachografu, prípadne tachometra,
  e/ iným vhodným spôsobom.
 10. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke t.j. zmluve o preprave veci. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo záujmu odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

  V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 11. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky. Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný  zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

  Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný list.

Čl. 3 - Práva a povinnosti odosielateľa

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

  Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261  a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresností alebo neúplných údajov :
  a/ o mieste a adrese odosielateľa,
  b/ o mieste, dátume prevzatia zásielky a mieste jej určenia,
  c/ o mene a adrese príjemcu,
  d/ o obvyklom pomenovaní povahy prepravovanej veci,
  e/ o hrubej váhe zásielky, alebo iným spôsobom vyjadrenom množstve tovaru,
  f/ o nákladnom liste o zákaze prekládky.
 3. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch, ako aj na všetky výdavky , vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, alebo dopravcovi  známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.
 4. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste.
 5. Oprávnený postupuje podľa Reklamačného poriadku dopravcu, ktorý je dostupný v sídle spoločnosti a v mieste prevádzky spoločnosti.

Čl. 4 - Prednostné prepravy

 1. Dopravca na základe svojho technického vybavenia sklápacích nákladných motorových vozidiel prednostne prepravuje :
  a/ sypké stavebné materiály
  b/ ostatné sypké materiály.

Čl. 5 - Vylúčenie z prepravy

 1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí :
  a/ živých zvierat,
  b/ skaziteľných potravín,
  c/ nebezpečných vecí,
  d/ nebezpečných odpadov,
  e/ tekutých materiálov.

Čl. 6 - Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa a dopravcu

 1. Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako aj za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, zamestnanci alebo ostatné osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.
 2. Odosielanie zásielok a prijímanie zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok.

  Ak ide o opakované prepravy rovnakej povahy, je odosielateľ povinný, pokiaľ si s dopravcom nedohodol niečo iné, zadovážiť včas a v dostatočnom množstve pomôcky potrebné na urýchlenie nakládky.

Čl. 7 - Zmeny zmluvy o preprave veci

 1. Odosielateľ môže až do doby vydania zásielky prijímateľovi, dodatočne nariadiť dopravcovi, že :
  a/ zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania,
  b/ zásielka má byť počas prepravy zadržaná,
  c/ dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené,
  d/ zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi,
  e/ zásielka má byť zvýšená, znížená alebo zrušená,
  f/ zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia,
  g/ časti zásielky majú byť dodané na rôzne iné miesta ako bolo určené v zmluve o preprave.

  V prípadoch uvedených pod písmenami d/, f/, g/  môže odosielateľ zásielky nariadiť pre ďalšiu prepravu alebo spiatočnú prepravu aj iný druh prepravy alebo použitie iného dopravného prostriedku. Pokyny iného druhu sú neprípustné. To isté platí pre pokyny o jednotlivých častiach zásielky okrem prípadov uvedených pod písmenom g/.

  Vykonanie dodatočného pokynu podľa ods. 1 dopravca môže odmietnuť, odročiť alebo vykonať iným spôsobom ak :
  a/ pokyn v tom čase, kedy bol vydaný, už nie je možné vykonať,
  b/ jeho vykonanie by odporovalo zákonným ustanoveniam alebo iným právnym predpisom,
  c/ hodnota zásielky by nekryla vzniknuté zvýšené náklady& a tieto  nie sú hradené alebo ich úhrada nie je zabezpečená.
 2. Ak odosielateľ zásielky nariadil, že zásielka má byť v mieste určenia zadržaná, dopravca je oprávnený za každé zadržanie alebo skladovanie požadovať dohodnuté poplatky. Ak trvá zadržanie viac ako 12 hodín, dopravca môže náklad na riziko a ťarchu odosielateľa zásielky vyložiť a uskladniť a odosielateľa musí o tom upovedomiť.
 3. Po príchode zásielky na miesto určenia a po splnení povinností vyplývajúcich z nákladného listu  môže prijímateľ zásielky udeliť pokyn, aby :
  a/ bola zásielka v mieste určenia prepravená do iného miesta určenia ako je uvedené v nákladnom liste,
  b/ bola zásielka vydaná s nákladným listom oproti zaplateniu prepravného a iných nevyhnutných poplatkov spočívajúcich na zásielke určenia tretej osobe,
  c/ mu bol vydaný nákladný list oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke a aby zásielka bola vydaná v mieste určenia tretej osobe,
  d/ mu bol vydaný nákladný list, ale aby zásielka bola oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov  spočívajúcich na zásielke v mieste určenia vydaná tretej osobe,
  e/ časti zásielky boli dodané na rozličné alebo iné miesta vykládky ako je uvedené v nákladnom liste.

  Ak bude na základe dodatočného pokynu zásielka počas prepravy zadržaná, dopravca bude požadovať prepravné okrem prípadne vzniknutých iných nákladov po ceste, až po miesto, kde bola zásielka zadržaná.

  Za prijatie dodatočného pokynu odosielateľa alebo prijímateľa zásielky sa vyberá dohodnutý poplatok, ak v dôsledku tohto pokynu dôjde k zmene prepravného.

Čl. 8 - Odovzdanie zásielky

 1. Odosielateľ  zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom prepravy. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom uskladnení na ostatný náklad prepravovaný spolu, nemohla spôsobiť žiadne škody. Zodpovedný pracovník dopravcu je povinný prevzatie zásielky potvrdiť v nákladnom liste
 2. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť, pričom zbytočný príjazd a odjazd  a s tým spojenú stratu času je odosielateľ zásielky povinný uhradiť. Zásielku so zjavnými znakmi poškodenia dopravca prevezme iba v tom prípade, ak odosielateľ zásielky takýto stav písomne potvrdí v nákladnom liste. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.
 3. Dopravca na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy má zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.
 4. Zásielku, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená obalom pred poškodením alebo stratou, odosielateľ zásielky je povinný podať ju na prepravu v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

  Odosielateľ zásielky je povinný zabezpečiť, aby obaly zásielky svojimi rozmermi zabezpečili ochranu prepravovaného tovaru.

  Odosielateľ zásielky je povinný označiť zásielku, ak to predpisuje prepravný poriadok, alebo je to žiaduce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre zamedzenie nebezpečenstva jej zámeny.
 5. Ak to vyžaduje osobitná povaha prepravy alebo prepravovanej zásielky odosielateľ je povinný prideliť zásielke sprievodcu. Po dohode sprievodcu môže zabezpečiť za úplatu aj dopravca, inak môže prepravu odmietnuť.

  Ak sa dohodlo, môže jeden sprievodca sprevádzať aj viac zásielok prepravovaných súčasne.

  Meno sprievodcu sa zapíše do nákladného listu a na požiadanie musí sprievodca svoju totožnosť preukázať občianskym preukazom.
 6. Dopravca je kedykoľvek oprávnený preskúmať, či zásielka súhlasí s údajmi odosielateľa uvedeným i na nákladnom liste alebo ktoré mu oznámil. Ak zásielka nezodpovedá údajom v nákladnom liste a mohlo by tým byť spôsobené krátenie prepravného, tak sa náklady spojené s preskúmaním zásielky započítajú do prepravného.
 7. Ak nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje  nakládku odosielateľ zásielky a vykládku prijímateľ zásielky, pričom sa rozumie pod nakládkou pohyb zásielky na ložnú plochu vozidla a pod vykládkou v obrátenom smere.
 8. Odosielateľ zodpovedá za bezpečné uloženie zásielky na vozidlo a podobne za nakladacie práce na vozidle, ak nebolo dohodnuté inak.
 9. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do začatia nakladacích alebo vykladacích prác a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác do 12 hodín.

  Ak odosielateľ zásielky vyzve dopravcu k nakládke,   pričom je čas preberania zásielky dohodnutý a ak pri preberaní zásielky  čas čakania trvá viac ako 12 hodín, tak môže od zmluvy odstúpiť. Za márny príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času patrí dopravcovi dohodnutá náhrada.
 10. V mieste určenia odovzdá dopravca nákladný list a zásielku prijímateľovi oproti potvrdeniu prijatia zásielky v nákladnom liste.

  Po prepravení do miesta určenia je prijímateľ povinný zásielku neodkladne prevziať. Ak dôjde pri vykládke zásielky k zdržaniu z viny prijímateľa, tak má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške.
 11. Ak prijímateľ zásielky podá pri dodaní zásielky návrh na zistenie čiastočnej straty alebo poškodenia zásielky, dopravca je povinný, pokiaľ zisťovanie nemôže byť vykonané ihneď, odovzdať zásielku prijímateľovi, ak je tento ochotný ju prijať alebo zabezpečiť uskladnenie.
 12. Ak odosielateľ požadoval v nákladnom liste preváženie zásielky v mieste určenia alebo ak žiada prijímateľ pri jej dodaní aby bola zásielka za jeho prítomnosti prevážená, tak dopravca tejto požiadavke vyhovie v prípade, že sú k dispozícii vhodné zariadenia na váženie.

  Zodpovednosť dopravcu
 13. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení  maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.
 14. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.
 15. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak sa preukáže, že bola spôsobená :
  a/ odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
  b/ vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,
  c/ vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná.

  Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby
   škoda bola čo najmenšia.
 16. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.  Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.
 17. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

  Pri nárokoch na náhradu škody je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady  dokazujúce nárok na náhradu.

  Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom.
 18. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať.

  O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-tich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť / rýchlo sa kaziacu a pod. / dopravca môže podľa jej stavu zlikvidovať aj v kratšej dobe.

  O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Čl. 9 - Nákladný list

 1. Nákladný list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Nákladný list sa vyhotovuje najmenej v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre dopravcu, prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.
 2. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný nákladný list. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky  a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla.

  Ak je potrebné naložiť na niekoľko vozidiel, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má na dopravu použiť.
 3. Všetky zmeny zmluvy o preprave veci je potrebné zaznamenať a v prípadoch, kde je to možné, nechať ich aj potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii.

  Do nákladného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo prijímateľa zásielky v zmysle prepravného poriadku.
 4. Nákladný list obsahuje najmä tieto údaje :
  a/ miesto a dátum vystavenia,
  b/ meno a adresa odosielateľa,
  c/ meno a adresa dopravcu,
  d/ miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
  e/ meno a adresa príjemcu,
  f/ obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci, 
  g/ počet kusov, ich značky a čísla,
  h/ hrubá váha zásielky,
  i/ náklady spojené s prepravou / dovozné, iné poplatky a podobne /.
 5. Nákladný list môže obsahovať tieto ďalšie údaje :
  a/ zákaz prekládky,
  b/ výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
  c/ výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky,
  d/ cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
  e/ pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
  f/ dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
  g/ zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.
 6. Zmluvné strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné. Zápisy sa musia urobiť priepisom na všetky rovnopisy.
 7. Odosielateľ zásielky, dopravca a prijímateľ zásielky zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré uviedli do nákladného listu.

  Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplností údajov uvedených v tomto liste
 8. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma :
  a/ správnosť údajov v nákladnom liste,
  b/ zjavný stav zásielky a jeho obalu.

  Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov, uvedie do 
  nákladného listu výhrady aj s odôvodnením.
 9. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a údaje sa zhodujú s nákladným listom.

  Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí zmluvy o preprave veci a jej obsahu ako aj o prevzatí zásielky na prepravu.

  Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Výsledok tohto preverenia zaznačí do nákladného listu.
 10. Odosielateľ zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu.

  Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky.

  Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielať mu zodpovedá za všetky škody, ktoré mu vzniknú preto, že niet dokladov alebo informácie boli neúplné resp.  nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu.

Čl. 10 - Mimoriadne udalosti

 1. Dopravca zodpovedá za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej prípustnej hmotnosti vozidla. Ak dopravca zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa, ktoré nemohol rozpoznať, odosielateľ znáša všetky škody a náklady, ktoré vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla.
 2. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, musí odosielateľ vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa na pokyn odosielateľa prepravuje nadváhová časť ďalej alebo späť do miesta nakládky, tak sa považuje táto preprava za osobitný prepravný výkon, za ktorú sa platí aj prepravné podľa ubehnutej trasy podielovo.
 3. Ak sa vyskytne prekážka v preprave, ktorú je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, zásielka sa prepraví prijímateľovi obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné môže byť účtované len keď o tom odosielateľ zákazky bol informovaný pred prevzatím nákladného listu.
 4. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy zásielky dočasne alebo trvalo pozastavené, musí dopravca odosielateľa požiadať o písomný súhlas. Odosielateľ má možnosť v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak zo strany dopravcu nie je zavinenie prekážky, má dopravca nárok na dovozné za ubehnutú trasu, vedľajšie výkony a iné poplatky s tým súvisiace.
 5. Ak nie je po príchode zásielky na miesto určenia prijímateľ zastihnuteľný alebo odmietne jej prijatie alebo nezaplatí dobierku, alebo sa vyskytne iná prekážka dodania, tak musí dopravca neodkladne o príčine prekážky odosielateľa  upovedomiť a vyžiadať si jeho ďalší pokyn. Odosielateľ môže zápisom v nákladnom liste požadovať telefonickú alebo faxovú informáciu prekážky dodania na jeho náklady alebo musí v ňom uviesť, že zásielka má byť v takom prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedené v nákladnom liste. Ak nie je možné odosielateľa zásielky uvedeného i nákladnom liste informovať, dopravca môže zásielku deponovať v sklade na nebezpečenstvo a náklady odosielateľa. Všetky prekážky prepravy a dodania je nutné zaznamenať v nákladnom liste.
 6. Dopravca má vypracovaný postup pre osádku nákladného vozidla a iných zamestnancov v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky nákladného vozidla alebo iných osôb alebo hrozí zničenie alebo poškodenie tovaru, vozidla, vozovky alebo iných vecí. Všetky osádky sú vyškolené a majú k dispozícii tento postup vo vozidlách. Ak hrozí poškodenie tovaru, osádka vozidla zabezpečí tovar proti prípadnému odcudzeniu.

  Platnosť prepravného poriadku

  Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 02.01.2014. Každý prepravca –objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom
  Zmluvy o preprave vecí sas týmto poriadkom oboznámiť.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 02.01.2014.

Ing. Ján Drevený - Konateľ spoločnosti     

Zoznam motorových vozidiel

1.  Nákladné motorové vozidlo: LIAZ, 150. 261 Turbo, sklápač,  ŠPZ : SN – 795 – AI
1.  Nákladné motorové vozidlo: AVIA 31.1 K-S1,  sklápač,  ŠPZ : SN – 371 – BG

Dátum : 02.01.2014.